close
تبلیغات در اینترنت
خیانت ها

خیانت ها

خرده نگیر از من

...

آنقدر خیانت دیده ام

...

از غریب و آشنا

...

حتی می ترسم

...

دیگر به خدا هم بسپارمت

...